Kategórie

Zoznam vydavateľovPDFTlačiťe-mail

Stredoškolské písomné práce

 ( Enigma )
Stredoškolské písomné práce
Zobraziť v plnej veľkosti


€5.50
€5.23 (s DPH 10 %)
Ušetríte: 5.00%Príručka Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka vychádza
z upravenej verzie obsahového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu
predmetu slovenský jazyk a literatúra pre stredné školy z júna 2010. Je určená
predovšetkým učiteľom slovenského jazyka a žiakom stredných škôl, ale poslúži
i učiteľom slovenského jazyka a žiakom vyšších ročníkov v základných školách.

Príručka je rozdelená na tri časti. V prvej časti Fáza prijímania textu je
zhrnutie učiva a ukážky konspektu, osnovy, ako i rôznych spôsobov citácie.
Všetky spôsoby záznamu textu patria medzi štandardizované pojmy (povinné/
určené štátnym obsahovým štandardom). Žiaci ich využijú pri tvorbe niektorých
žánrov.

V druhej časti príručky Fáza tvorenia textu sa nachádzajú zhrnutia učiva
o slohových útvaroch/žánroch, schémy písomných prác, ukážky písomných
prác, stručné hodnotenie obsahu a formy písomných prác alebo zvýraznenie
kompozície a obsahových častí písomných prác. Prehľadným spôsobom upozorňujeme na využité kompozičné postupy, ale aj na znaky slohových útvarov
a na výrazové prostriedky jednotlivých jazykových štýlov. V ukážkach písomných
prác sme „vyrobili“ alebo zvýraznili tie pravopisné a štylistické chyby, ktoré
spôsobujú problémy pri oprave a hodnotení školských alebo maturitných prác (sú
označené podfarbením alebo iným písmom). Ak sme mali k dispozícii dve písomné práce s tou istou témou, ponechali sme ich ako materiál na porovnanie.

V Stručnom hodnotení slohovej práce sa okrem celkového dojmu z písomnej
práce nachádzajú už zvýraznené jazykové javy, ako aj ich vysvetlenie a správny
výraz; žiakov upozorňujeme aj na to, o ktoré body by pri bodovom hodnotení prišli. Niekoľko slohových prác je určených na samostatnú korektorskú prácu žiaka s pravopisnou príručkou (na tento účel upozorňujeme pri názve písomnej práce alebo v poznámke).

Za ukážkou slohového útvaru/žánru sú hodnotiace tabuľky (s bodovým
ohodnotením), ktoré vypracoval a zverejnil ŠPÚ pre hodnotenie maturitných písomných prác, ale aj tie, ktoré vytvorili autorky. Odporúčame, aby si ich žiaci
podrobne preštudovali ešte pred písaním klasifikovanej slohovej práce. Novovytvorené hodnotiace tabuľky sú určené pre slohové útvary/žánre, ktoré sa píšu počas štyroch rokov štúdia ako cvičné písomné práce alebo domáce úlohy (súkromný list; úradný list: žiadosť; zápisnica; administratívny referát, štruktúrovaný životopis, odborný opis), ale neboli vybraté pre písomnú časť internej maturitnej skúšky (PFIČ). Pre potreby školskej praxe navrhujeme zmeniť všetky hodnotiace tabuľky v bodoch na známky (28 – 24 bodov = výborný; 23 – 19 bodov = chválitebný; 18 – 14 = dobrý; 13 – 9 bodov = dostatočný; 8 bodov = nedostatočný). Upozorňujeme, že náš návrh známkovania sa uplatní len pri bežných školských alebo domácich písomných prácach (cvičných, kontrolných, ale nie maturitných). Naším cieľom bolo uľahčiť prácu pedagógom a vytvoriť pre žiakov možnosti, aby si od prvého ročníka zvykali na takéto hodnotenie písomných prác.

V tretej časti príručky Tabuľky sa nachádza časť obsahového štandardu zo
slovenského jazyka s rozvrhnutím učiva do dvoch blokov: do 1. – 2. ročníka a do
3. – 4. ročníka, ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu (zvýraznené
pojmy sú obsahom príručky). Obsahový štandard prináša učivo, ktoré učiteľ musí
odučiť a ktoré môže byť napr. súčasťou externého testovania (škola si v rozsahu
30 % môže rozšíriť obsah vyučovacieho predmetu v rámci školského vzdelávacieho programu). V tejto časti sa ďalej nachádzajú základné tabuľky zo slohu/štýlu a korektorské značky.


Dostupnosť

Dodávame v dobe:

2-3d.png
Prihlásenie


KOŠÍK
Váš košík je prázdny